Nová mimořádná opatření Vlády ČR ke koronaviru

Datum: 17. 3. 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
Částka 37 Rozeslána dne 16. března 2020

96. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
97. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
98. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
99. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod
č. 84/2020 Sb., a v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb.
96
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. března 2020 č. 238
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.
Vláda
nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I usnesení
vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 82/2020 Sb., se dále nevztahuje na
1. prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
2. servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů
a dalších výrobků pro domácnosti.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Strana 882 Sbírka zákonů č. 96 / 2020 Částka 37
97
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. března 2020 č. 239
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) krizového zákona.
Vláda
I. nařizuje
1. osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby poskytovateli sociálních služeb, kterým byla udělena
registrace k poskytování sociální služby podle § 48, 49 nebo 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro
seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém je
poskytována uvedená sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu,
2. poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím sociální služby uvedené v bodu I/1 tohoto usnesení
seznámit s opatřením stanoveným v bodu I/1 tohoto usnesení všechny osoby, kterým je uložen zákaz
podle bodu I/1 tohoto usnesení, případně jejich ustanovené opatrovníky,
3. poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby v rozsahu
druhu sociální služby podle § 45, 47, 62, 65, 66 a 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (centra
denních služeb, týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně
terapeutické dílny), od 18. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu pozastavit činnost těchto služeb,
4. poskytovatelům sociálních služeb přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy
s uživatelem dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zároveň přerušit poskytování služby
v režimu individuálního plánování, a to po dobu trvání nouzového stavu. Poskytovatel prokazatelně
informuje uživatele o této změně,
5. poskytovatelům sociálních služeb poskytnout služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života
a zdraví osob. Při poskytování lze využít zaměstnance sociálních služeb, kterým na základě usnesení byla
přerušena činnost, případně využít studenty na základě usnesení vlády České republiky ze dne 13. března
2020 č. 207,
6. hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy
a) zajistit poskytnutí jiné vhodné sociální služby, popřípadě poskytování jiné formy péče v nezbytně
nutné míře, a to pouze v případech bezprostředního ohrožení života a zdraví uživatelů sociální služby
podle bodu I/3 tohoto usnesení, a to ve spolupráci s obcemi, ve kterých mají tito uživatelé skutečný
pobyt,
b) informovat Ministerstvo práce a sociálních věcí o realizaci opatření podle bodu I/6a tohoto usnesení;
Částka 37 Sbírka zákonů č. 97 / 2020 Strana 883
II. ukládá ministryni práce a sociálních věcí informovat poskytovatele sociálních služeb o opatřeních stanovených
v bodech I/1, I/3, I/4, I/5 a I/6 tohoto usnesení, metodicky je vést při jejich provádění a metodicky
řídit poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu.
Provedou:
ministryně práce a sociálních věcí,
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy,
starostové dotčených obcí,
dotčení poskytovatelé a zřizovatelé sociálních služeb.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Strana 884 Sbírka zákonů č. 97 / 2020 Částka 37
98
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. března 2020 č. 240
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 21 odst. 2 písm. b)
krizového zákona.
Vláda
I. doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou
návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;
II. nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc při zvládání
základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Částka 37 Sbírka zákonů č. 98 / 2020 Strana 885
99
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. března 2020 č. 241
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.
Vláda
nařizuje, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, stanovený v bodě V/1 usnesení vlády ze dne 15. března 2020
č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do
doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky.
Na cizince takto pobývajícího na území České republiky se vztahují stejná omezení pohybu a další krizová
opatření, jako na občany České republiky.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Strana 886 Sbírka zákonů č. 99 / 2020 Částka 37
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
1. o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020
Sb., o přijetí krizového opatření,
a
2. o opravě tiskové chyby v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb.,
k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti
orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
1a) V usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., v části „V. zakazuje“
bod 4 správně zní:
„4. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 provoz samoobslužných
prádelen a čistíren,“.
1b) Příloha k usnesení vlády č. 84/2020 Sb. (ze dne 15. března 2020 č. 214) zní:
Částka 37 Sbírka zákonů 2020 Strana 887
„Příloha k usnesení vlády č. 84/2020 Sb.
(ze dne 15. března 2020 č. 214)
Strana 888 Sbírka zákonů 2020 Částka 37
Částka 37 Sbírka zákonů 2020 Strana 889